Annikas BarnOmsorg AB

 

 

                                 Ett privat familjedaghem i Jakobsberg

 

Försäkringar

Barn inskrivna hos oss omfattas av Järfälla kommuns olycksfallsförsäkring. Mer info hittar du på kommunens hemsida.

Skadeanmälan
Skadeanmälan ska göras skriftligt direkt till försäkringsbolaget Sverigeskador AB. Blanketten för skadeanmälan hittar du här.

Kontaktuppgifter skadeanmälan:

Sverigeskador AB, Box 2080, 372 02 Kallinge

srf@svergeskador.se

tfn 0457-79491

 

 

Annikas BarnOmsorg AB har ansvarsförsäkring.

 

Pedagogisk omsorg

Den 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk omsorg i skollagen.

Vad begreppet pedagogisk omsorg innefattar kan du läsa om här.

 

Tystnadsplikt

 Enl. kap. 29 14§ i skollagen (2010:800) gäller följande för enskild pedagogisk omsorg.

14 § Den som är eller har varit verksam i enskilt bedriven förskola, enskilt bedrivet fritidshem eller enskilt bedriven förskoleklass eller inom sådan enskilt bedriven verksamhet som avses i 25 kap., får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid har fått veta om enskildas personliga förhållanden.

Den som är eller har varit verksam inom annan enskilt bedriven verksamhet enligt denna lag än som avses i första stycket får inte obehörigen röja vad han eller hon i sådan elevhälsoverksamhet som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats eller i särskild elevstödjande verksamhet i övrigt har fått veta om någons personliga förhållanden. Han eller hon får inte heller obehörigen röja uppgifter i ett ärende om tillrättaförande av en elev eller om skiljande av en elev från vidare studier.

För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).